Obchodné podmienky

OBCHODNE A PLATOBNE PODMIENKY


 


A) ZAKLADNE UDAJE


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.happyislandsk.eu a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň predávajúcim je:

HAPPY ISLAND, s.r.o.
J.C.Hronskeho 10
831 02 Bratislava
ICO:    47105941
DIC:     2023762829
IC DPH:   SK2023762829

 

 

Som platcom DPH. Ceny sú uvedené s 20 % DPH.


 


B) VYMEDZENIE POJMOV:


Predávajúcim sa rozumie spoločnosť:


HAPPY ISLAND, s.r.o.
J.C.Hronskeho 10
831 02 Bratislava
ICO:    47105941
DIC:     2023762829
IC DPH:   SK2023762829

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti „Objednávanie tovaru“ v týchto Obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.happyislandsk.eu ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


Tovarom sa rozumie produkt alebo služba, ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránke www.happyislandsk.eu


Objednávkou sa rozumie odoslaná objednávka e-mailom na adresu predávajúceho, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.


 


C) OBJEDNAVANIE TOVARU:


Kupujúci môže objednať tovar týmto spôsobom:


- e-mailom na adresu info@happyislandsk.eu , kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a kontakt.


Predávajúci záväzne potvrdí objednávku počas pracovných dni do 48 hodín emailom. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.


Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.


 


D) DODANIE TOVARU:


O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom.


Tovar je dodávaný formou dobierky: poštou alebo kuriérom.


Dodacie lehoty:


- tovar je dodaný zvyčajne do 2 - 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky tovaru


- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 24 hodín) od prijatia objednávky


- ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 5-21 pracovných dní


- v prípade niektorých tovarov môže byť odosielacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.


Predávajúci je povinný:


- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.


- tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.


Predávajúci nezodpovedá za:


- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.


- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.


Kupujúci je povinný:


- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar


- skontrolovať neporušenosť tovaru priamo na mieste, ešte za prítomnosti kuriéra alebo na poste, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.


- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


- kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.


Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.


 


E) CENY:


- ceny uvedené na internetovej stránke www.happyislandsk.eu sú uvedené s 20 % DPH.


- zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu na portáli E-shopu


- predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny v katalógu


- k cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.


Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je posielaná mailom. Pri odoslaní tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby je spolu s tovarom zasielaný aj dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.


 


F) PLATBA ZA TOVAR:


Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:


- na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra.

 


G) VRATENIE TOVARU:


Odberateľ má právo bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia vrátiť tovar v neporušenom (neotvorenom) originálnom balení predávajúcemu vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.


Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.


V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma zaplatená za tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.


 


H) REKLAMACIE:


- sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky


- reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu G)


 


I) POPLATKY ZA DOVOZ TOVARU:


Poštovné účtuje predávajúci na základe hmotnosti zásielky podľa cenníka Slovenskej pošty (balíky sú zasielané 1. a 2. triedou a zároveň sú aj poistené podľa hodnoty objednávky). Pri dodávke tovaru na dobierku sú k cene poštovného prirátané všetky poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty.


 


J) SPRACOVANIE OSOBNYCH UDAJOV:


Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


Kupujúci súhlasí s použitím jeho emailovej adresy na zasielanie informačných materiálov, prebiehajúcich akcií a noviniek v e-shope.


Prevádzkovateľ internetovej stránky www.happyislandsk.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


 


K) ZAVERECNE USTANOVENIA


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


 


Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. januára 2016